Fotowoltaika opole

„Czyste Powietrze” w województwie opolskim

„Czyste Powietrze” w województwie opolskim

 

          Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

          Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).  Środki jakie są do wykorzystania to 103 mld zł do 2029 r na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

          Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 

–      wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniające wymagania programu,

–      docieplanie przegród budynków,

–      wymianę stolarki okiennej i drzwi,

–      instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

–      montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Środkami dofinansowania będzie dotacja jak również pożyczka. Ważnymi terminami jest:

 

–      realizacja projektu w latach 2018-2029 r.,

–      podpisanie umowy do 31.12.2027 r.,

–      zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

 

Warunkami podstawowymi jest:

 

–      dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu,

–      dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

Warunkami dofinansowania jest:

 

–      maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł,

–      minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,

–      oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,

–      planowany okres spłaty pożyczki do 15 lat,

–      możliwa karencja (zwłoka) w spłacie nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

–      okres realizacji przedsięwzięcia do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,

–      dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

–      przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowane, data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 

          Wysokość jak również intensywność dofinansowania  będzie zależna od przydzielenia danego wniosku do określonej grupy (grup jest 7). Kwoty miesięcznego dochodu osoby w grupach od pierwszej do siódmej wynoszą od 600zł (i poniżej) aż do 1600 (i powyżej). Głównym czynnikiem dofinansowania jest określenie na  podstawie kwoty miesięcznego dochodu określonego we wniosku o dofinansowanie. Dotacja może zostać wypłacona zarówno po zrealizowaniu etapu przedsięwzięcia jak również całości przedsięwzięcia.

1)    Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

2)    Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

3)    W ramach Programu nie udziela się pomocy publicznej;

 

          Krajowy program „Czyste powietrze” jest przeznaczony dla osób fizycznych. Wnioski beneficjentów będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe sposoby składania wniosków i ich rozpatrywania są określone w ogłoszeniu o naborze które można znaleźć pod adresem www.nfosigw.gov.pl oraz www.wfos.opole.pl.

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!